Hoppa till innehåll

Information om hantering av personuppgifter och cookies

Botkyrka kommun äger webbplatsen för Södra Porten. Södra Porten värnar om din integritet och det är viktigt att du känner dig trygg i din kontakt med oss. Reglerna om personuppgiftsbehandling finns i dataskyddsförordningen (GDPR), och anger bland annat vilka krav som måste uppfyllas för att en personuppgiftsbehandling ska vara tillåten.

Allmänt om personuppgiftsbehandling

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en person som är i livet. Det är bland annat

  • namn
  • adress
  • telefonnummer
  • personnummer
  • fastighetsbeteckning

Med behandling av personuppgifter avses till exempel insamling, registrering och lagring av personuppgifter.

För att en behandling av personuppgifter ska vara tillåten krävs att behandlingen uppfyller ett antal principer. Personuppgifterna ska bland annat samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och inte behandlas under längre tid än vad som är nödvändigt. Det krävs också att behandlingen är nödvändig för att utföra en rättslig skyldighet eller en uppgift av allmänt intresse, eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.

Dataskyddsombudet

Dataskyddsombudet har till uppgift att bland annat kontrollera att Södra Porten behandling av personuppgifter följer gällande regler och att fungera som kontaktpunkt för Integritetsskyddsmyndigheten.

Du är även välkommen att kontakta dataskyddsombuden om du har frågor som rör hanteringen av personuppgifter i Södra Porten.

Personuppgiftsansvarig för Södra Porten är samma person som på samhällsbyggnadsnämnden i Botkyrka kommun.

Josefin Adlertz, dso.sbf@botkyrka.se

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter i Sverige och kan också kontaktas om du har frågor om personuppgiftsbehandling eller är missnöjd med vår behandling av personuppgifter.

Lämnar Södra Porten ut dina personuppgifter till någon annan?

Dina personuppgifter kan komma att lämnas till den person som frågan eller synpunkten bäst kan svara på inom Botkyrka kommun eller Botkyrka Södra Porten AB.

Hur länge behandlar Södra Porten dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att hanteras under den tid som det behövs för att utföra de skyldigheter och åtaganden vi har mot dig. Därefter tas uppgifterna bort.

Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.

Dina rättigheter som registrerad

Som registrerad har du rättigheter enligt dataskyddsförordningen vad gäller behandlingen av dina personuppgifter. Om du vill utöva någon av dina rättigheter kan du kontakta Botkyrka kommun som är personuppgiftsansvarig.

Du som registrerad har rätt till ett registerutdrag, du kan då vända dig till den som är som personuppgiftsansvarig för att få veta om dina personuppgifter behandlas eller inte.  Du har rätt till en begriplig sammanställning av alla de personuppgifter som förekommer i handlingen eller i övrigt är under behandling. Sammanställningen, registerutdraget, ska vara utformad så att du ges möjlighet att kontrollera uppgifternas riktighet och laglighet.

Du som registrerad har rätt att vända sig till den personuppgiftsansvariga och be att få felaktiga uppgifter rättade. Det innebär också att du som registrerad har rätt att komplettera med sådana personuppgifter som saknas och som är relevanta med hänsyn till ändamålet med personuppgiftsbehandlingen.

Du som registrerade har rätt att vända sig till er som personuppgiftsansvariga och be att uppgifterna om honom eller henne raderas. Det finns undantag från rätten till radering om det är nödvändigt för att tillgodose andra viktiga rättigheter som till exempel rätten till yttrande- och informationsfrihet, för att uppfylla en rättslig förpliktelse, utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning.

Du som registrerad har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att de i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften. Rätten till begränsning gäller bland annat när den registrerade anser att uppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I sådana fall kan den registrerade även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden uppgifternas korrekthet utreds.

Du som registrerad har rätt att invända mot den personuppgiftsansvarigas behandling av dina personuppgifter. Den registrerade har till exempel alltid rätt att invända mot att hens personuppgifter används för direkt marknadsföring. 

Du som registrerad har rätt till dataportabilitet vilket innebär att du har rätt till att få ut och använda dina personuppgifter på annat håll, till exempel i en annan social medietjänst.

Cookies

På sodraporten.com använder vi cookies (kakor) för att webbplatsen ska vara så tillgänglig och användbar för dig som möjligt. En cookie är en liten textfil som lagras på besökarens dator och som är möjlig att använda för att följa vad besökaren gör på webbplatsen. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies.

Vi använder statistik i samlad/aggregerad form om användare/trafik och trafikleverantörer. Sådan statistik innehåller dock aldrig någon form av personlig information.

Mer information

Mer information om dataskyddsförordningen på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats.