Hoppa till innehåll

Frågor och svar, FAQ

Här har vi samlat frågor och svar om olika delar av Södra Porten, från övergripande planer och visioner till mer konkreta frågeställningar runt detaljplaner och markutveckling.

Initiativ och vision

Målet är att i ett hållbart och attraktivt stadsutvecklingsläge skapa nya arbetstillfällen med en blandning av olika typer av verksamheter och service.

Södra Porten ska utgöra en entré till Stockholm med en tydlig karaktär som ger känslan av att man närmar sig storstaden. Utvecklingen ska hjälpa till, och stärka, närliggande stadsdelar och hela norra Botkyrka.

Södra Porten bygger på idén om att den fysiska strukturen ska bidra till en social, ekologisk och ekonomiskt hållbar stadsutveckling i kommunen och regionen. Säkra och trygga bil-, gång- och cykelvägar bidrar till sammankopplade stadsdelar och hållbart resande. Stadsutvecklingen ska också vara klimatanpassad och i samklang med natur- och kulturmiljö.

Projektet ska bidra till att nå Botkyrka kommuns visioner och övergripande mål.

Södra Porten gränsar till naturområdena Botkyrkabacken och Hågelbyparken. En viktig del i utformningen av området är att bibehålla gröna stråk i kvartersmiljön för att säkerställa en attraktiv och avkopplande yttre miljö. Hållbarhetstänkande och resurseffektiva lösningar står i fokus för både den tekniska planeringen och i fastighetsutformningen.

Den rikliga trädförekomsten i gatumiljön har flera fördelar, förutom de rent estetiska. Bland annat binder träd stora volymer koldioxid och är därför viktiga komponenter för att minska områdets miljöpåverkan. Trädens behov av vatten bidrar också till att kontrollera dagvattennivåerna i området.

Förstudien är ett dokument som på en övergripande och visionär nivå visar kommunens vilja och ambition med utvecklingen av Södra Porten. I förstudien presenteras en sammanhållen idé av den fysiska strukturen som beskriver hur området kan omvandlas och bebyggas samt bli en integrerad del av norra Botkyrka.

Den fysiska strukturen ska bidra till en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar stadsutveckling i kommunen och regionen. Förstudien ska också fungera som underlag och stöd till kommande detaljplanering och utveckling av Södra Porten.

Det finns inga detaljerade skisser ännu men visionsstrukturen i förstudien ger en första bild över hur området kan komma att se ut. I samrådsunderlaget för detaljplanen för Hågelby hage finns också visionsbilder på bebyggelsen inom just den detaljplanen.

Ta del av förstudien för Södra Porten (pdf)
Se detaljplan för Hågelby hage på botkyrka.se

Planer och framtid

Om allt går enligt plan kan första byggnationen i Södra porten starta någon gång under år 2024 eller 2025. Vi är nu i planeringsskedet och vi har en färdig förstudie. Tre detaljplaner pågår för området och vi planerar att etappvis påbörja fler. Den första detaljplanen (Hågelby hage) beräknas att bli godkänd i början av 2024.

Planeringen av Södra Porten pågår hela tiden. Förstudien innehåller en inriktning för hur Södra Porten kan utvecklas och bebyggas, där målsättningen är att skapa ca 4 000 nya arbetsplatser inom främst kontor, service och lättare tillverkning/verkstad under de kommande decennierna. Fokus på hållbarhet och cirkulära lösningar är också uttalade mål för området. I takt med att kommunen planlägger området i etapper kommer bilden utvecklas och kunna förtydligas mer.

Målsättningen är att på sikt skapa mer än 4 000 nya arbetsplatser.

I förstudien har kommunen presenterat en vision för hur man vill att området ska utvecklas och bebyggas. Visionen är att området ska innehålla många olika verksamhetstyper som kontor, produktion och service. Byggnader ska placeras mot gaturummet med entréer och öppna fasader så att gaturrummen blir mer befolkade och trevliga. Vi vill även fokus på hållbarhet med hållbara materialval, som till exempel förnyelsebar energiproduktion på tak och väggar.

Här finns nämligen stora kulturella och historiska värden och en värdefull natur med stor artrikedom. De är viktiga att bevara därför har vi skyndat långsamt. Södra porten är dessutom ett stort och komplext utvecklingsområde och det har tagit tid att utreda viktiga frågeställningar som bland annat infrastrukturen (trafik, miljö m.m). Utvecklingen kräver dialog med många berörda myndigheter såsom Trafikverket och länsstyrelsen, och det finns många faktorer att ta med i beräkningen. Planeringsförutsättningarna har också efter hand ändrats vilket resulterat i att kommunen har behövt tänka om.

Södra Porten kommer att vara fullt utbyggt om cirka 20-30 år.

Visionen är att området ska innehålla många olika verksamheter. När fler arbetsplatser tillkommer behövs mer service, handel och utbud för dem som arbetar och vistas på platsen. Inom Södra Porten tittar vi också på möjliga placeringar för nya bostäder. Om det går att kombinera bostäder med annan verksamhet ser vi det som ett positivt tillskott i området.

Det är viktigt att för hela området att underlätta förflyttningar för fotgängare och cyklister mellan Södra Porten och Hallunda respektive Alby så att barriäreffekterna av E4/E20 och Hågelbyleden minskas. Därför tittar kommunen, tillsammans med bland annat Trafikverket, på olika lösningar för att binda ihop båda sidorna av respektive trafikled.

Det finns inga planer på att ändra förutsättningarna och möjligheterna för att de företag som bedriver verksamhet inom området idag, tvärtom. Utvecklingen syftar istället till att addera ny verksamhet till Eriksbergsdalen och Södra Porten och därmed stärka området som ett nav för företag i regionen. Att området byggs ut med mer gator, allmänna platser, mer stadslik utformning, service och utbud skapar möjligheter för företagen, både för anställda som besökare. Det skapar även möjligheter till effektivare och tätare kollektivtrafik.

Ägarskap och ansvar

Botkyrka Södra Porten AB är ett bolag som ägs till hälften vardera av Skanska Sverige  AB och Botkyrka kommun.

Nej, Botkyrka Södra Porten AB äger marken mellan Botkyrkabacken och Eriksbergs industriområde. Se området inom den svarta linjen på kartan.

 

Södra porten omfattar ett större geografiskt område med flera fastighetsägare. Kommunen ansvarar för den övergripande visionen (förstudien) samt alla detaljplaner i området. Inom området äger Botkyrka Södra Porten AB en del av marken och är också ansvariga för utvecklingen av denna mark. Övrig mark som ägs av andra fastighetsägare eller av kommunen ansvarar respektive fastighetsägare för att utveckla.

Det är den som äger och exploaterar en fastighet som bekostar detaljplaneläggning samt nya byggnader på privat mark. Det är också fastighetsägaren eller exploatören som oftast till stor del bekostar utbyggnad och utveckling av allmänna anläggningar, som till exempel gator och parker som behövs för att utvecklingen ska kunna ske.

Inom Södra Porten är det framförallt Botkyrka Södra Porten AB som äger mycket mark och som avgör till vilka Fastighetsägare de vill sälja mark. Botkyrka kommun styr planarbetet men det är respektive fastighetsägaren som bebygger marken. De avgör också vem de vill ska bedriva verksamhet där.

Inom Södra Porten-området finns också andra privata fastighetsägare som fattar beslut om försäljning.

 

 

Samarbetet med Skanska stärker möjligheterna att få attraktiva etableringar på plats och förtroendet för området som helhet. En stor fördel med att agera med en stark partner är att få tillgång till deras kontaktnät och kunskap, som till exempel marknadskunskap och tillvägagångssätt för att skapa den mest lyckade exploateringen. På samma sätt stärker kommunen Skanska med kunskap om plan- och exploateringsprocessen samt förståelse för en kommuns arbetssätt.

Kulturmiljön

Delar av Södra Porten ingår i ett riksintresse för kulturmiljövården och inom området finns även höga naturvärden. Dessa förutsättningar bildar ramen för bebyggelsen och bidrar till områdets framtida karaktär. Frågan om avvägning mellan olika viktiga intressen och hur dessa kan samspela sker successivt i framför allt kommunens planering, från översiktsplan till färdig detaljplan, med den granskning och ”övervakning” som länsstyrelsen ansvarar för enligt plan- och bygglagen. Kommunen har genomfört utredningar kring kulturmiljön och landskapsbilden för att förtydliga vilka värden som är viktiga att säkerställa och hur dessa kan synliggöras. Kommunen vill använda och lyfta miljön som en resurs i den fortsatta planeringen så att värdefulla kulturmiljöer lyfts fram, synliggörs och berättas om.

Trafik

Om underlaget för att köra kollektivtrafik ökar på en plats, till exempel genom stadsutveckling, finns det goda möjligheter att kollektivtrafiken utökas både med fler avgångar men också med ytterligare linjer. I ett framtida fullt utbyggt Södra Porten tittar kommunen tillsammans med regionen på möjligheten att utveckla en kapacitetstark kollektivtrafik som kan trafikera Södra Porten. Kapacitetstark kollektivtrafik kan till exempel vara så kallade BRT-bussar (Bus Rapid Transit) eller spårväg.

I dagsläget tar det runt 10 min att gå till Södra Porten från Alby och Hallunda t-banestationer. Skulle en överdäckningen av Hågelbyleden genomföras kommer det att gå ännu snabbare och smidigare mellan Södra porten och Alby. På samma vis kommer det bli en bättre gångväg mellan Hallunda och Södra porten. I nuläget pågår det ett arbete med att undersöka möjligheterna för en ny uppgång närmare Södra Porten från Alby tunnelbanestation.

Stenmassorna

Marken öster om Botkyrka kyrka är färdigstabiliserad och tömd på stenkross. Stenmassorna i södra delen av Eriksbergs verksamhetsområde planeras att tas bort under 2024 och de sista stenmassorna, öster om Botkyrkabacken, kommer att tas bort när marken är färdigstabiliserad. Arbete med en uppdaterad tidplan för detta pågår.

Skanska Industrial Solutions AB sköter hanteringen av stenen på uppdrag av Botkyrka Södra Porten AB. Skanska Industrial Solutions AB återvinner stenen till grus att användas i olika byggprojekt.

Stenen kommer från tunnelbygget inom projekt E4 Förbifart Stockholm. Sedan 2013 bedriver Skanska Industrial Solutions AB en kross- och sorteringsverksamhet inom fastighet Eriksberg 2:136. Under våren 2017 började bolaget ta in stenmassorna.

Stenen kommer att återanvändas till olika byggprojekt i stockholmsregionen. Berg behövs när det ska byggas bostäder, järnvägar och vägar.

Stenmassornas syfte är att stabilisera marken så att den blir byggbar. Olika områden kräver olika lång stabiliseringstid. När stenarna gjort sitt jobb krossas de och flyttas till byggprojekt i södra Stockholmsområdet.