Hoppa till innehåll

Cirkulära porten – för minskade resursflöden i alla led

Illustration på byggnader vid torg

Cirkulära Porten är ett initiativ inom Södra Porten där samarbetsparterna undersöker hur ett cirkulärt kluster kan bidra till en snabbare förflyttning mot en cirkulär ekonomi.

Målet med Cirkulära Porten är att minska resursflöden i alla led för såväl uppförande som drift. Även att se vilka nyckelfaktorer som ger rätt förutsättningar för olika aktörer att dela, optimera och cirkulera* resurser samt hur området kan stimulera ökad samverkan, innovation och cirkulära affärer. I och med att Södra porten sammankopplar stadsdelar med bostäder, handel, kontor och verksamheter minskas också transportbehoven.

Cirkulärt kluster med nya arbetsplatser och lösningar

För verksamhetsområdet Södra Porten står hållbarhet och smarta lösningar i fokus. Området kommer att ha urbana kvaliteter i samklang med natursköna områden och en unik kulturhistorisk miljö. 
Arbetet med Cirkulära Porten pågår i samverkan med detaljplanearbetet för Södra Porten i områdena Hågelby hage, Eriksberg och Lindhov, med nyskapande utformning av dessa verksamhetsområden. Här kan ett cirkulärt kluster** utvecklas med nya arbetsplatser och nya lösningar intill den naturliga entrén söderifrån till Storstockholms expansiva marknad. 

Nya tekniska lösningar och samverkan med naturen

Med gott om mark finns möjligheter att skapa fastigheter som utnyttjar de senaste tekniska lösningarna och samverkar med naturen. I forsknings- och utvecklingsprojektet Cirkulära Porten är målet är att resursflöden ska minska i alla led – både vad gäller uppförande och drift.

Utvecklad samverkan med idéburna organisationer

Södra Porten erbjuder genom sin strategiska placering förutsättningar för Trippelhelix*** med synergier mellan företag, offentlig sektor och akademi. I Botkyrka finns även en utvecklad samverkan med idéburna organisationer och riktlinjer framtagna som ytterligare kan stärka samverkan och mervärden för Botkyrka (Kommunstyrelsen, 2020). Det utforskande arbetet om Cirkulära Porten kommer att presenteras i sin helhet mot slutet av 2023.

Bilden visar en graf som förklarar cirkulära porten. Se bildtext för med info.
Cirkulära Porten erbjuder cirkulära systemlösningar där energi och restprodukter cirkuleras, skapar ekonomiskt värde, nya tjänster och produkter och en hållbar, grön och resurseffektiv bas för verksamheterna. Ett nytt område med nya fastighetsutvecklingslösningar med närhet till kommunikation, boende och kulturlandskap.

Fyra arbetspaket

Forsknings och utvecklings-projektet Cirkulära Porten drivs gemensamt av White Arkitekter, Botkyrka kommun och Skanska genom anslag från ARQ, Botkyrka kommun och Skanska. FoU-projektet identifierar och prövar hur cirkulära nyckelfaktorer kan etableras i markutveckling, avtal samt i fysiska och organisatoriska strukturer för att ge förutsättningar för synergier och innovation Cirkulära Porten genomförs genom fyra arbetspaket, med omvärldsanalys, aktörsworkshopar och konkret prövande av koncept för ett cirkulärt verksamhetsområde.


* Med cirkularitet menas att allting hänger samman och påverkar varandra hela tiden. Det handlar bland annat om att minska samhällets resursanvändning och miljöpåverkan genom att minimera uppkomsten av avfall, hålla varor och material i användning på marknaden samt att använda förnybara resurser och system.

** Nyckelfaktorerna för ett Cirkulärt kluster (förstudie Cirkulära Porten, Stena Recycling) inom Södra Porten är;

  • en framtidsinriktad infrastruktur som skapar förutsättningar för cirkularitet mellan verksamheter i området (kretsloppsystem för energi-, vatten- och materialresurser samt hållbar mobilitet)
  • Resursdelning och cirkularitet som undviker uppkomst av avfall, där någons restprodukt blir en annan verksamhets ingångsresurs,
  • synergier av samlokalisering och samverkan mellan stora och små företag, olika kompetenser vilket föder nätverkande och kunskapsdelning,
  • Innovationsstöd, som digitalisering, testbäddar eller finansiering.

*** Trippelhelix-spiralen symboliserar rörelse, dynamik, förändring och förnyelse. Begreppet trippelhelix är nu etablerat också i Sverige. Genom samordning av utvecklingsresurser och konstruktivt samarbete inom ett land eller en region kan man utveckla innovationsförmågan och skapa tillväxt.