Hoppa till innehåll

Förstudien klar – ta del av visionen

Södra Porten – Stockholms nya tillväxtområde

Nya arbetstillfällen, en ny stadsdel i harmoni med omgivande naturområden och kulturhistoriska miljöer, är några av inslagen i den förstudie som kommunstyrelsen fattade beslut om den 9 januari.

Förstudien presenterar en övergripande vision om utvecklingen av Södra Porten-området.

I förstudien presenteras en sammanhållen idé av den fysiska strukturen som beskriver hur Södra Porten kan omvandlas och bebyggas samt bli en integrerad del av norra Botkyrka. Idén om den fysiska strukturen ska bidra till en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar stadsutveckling i kommunen och regionen.

Södra Porten ska bidra till en hållbar stadsutveckling genom attraktiva och trivsamma gaturum och liv mellan husen, infrastruktur som i stor och liten skala bidrar till sammankopplade stadsdelar och hållbart resande, modern byggnadsteknik samt livaktigt och innovativt företagande. En hållbar stadsutveckling ska även vara klimatanpassad och resilient samt i samklang med natur- och kulturmiljö.

Förstudien fungerar som underlag och stöd till kommande detaljplanering och genomförande av Södra Porten.

Vad är en förstudie?

Förstudien ska visa i stora drag hur Södra Porten kan utvecklas, så att de projekt som byggs allteftersom hänger ihop i en helhet. Med en vision, ett ramverk och riktlinjer kan vi se till att skapa ett attraktivt och hållbart område med urbana kvalitéer, vilket innebär bebyggelse som hänger ihop och har ett blandat innehåll. Inom ramen för förstudiearbetet har det tagits fram ett förslag till strukturplan som visar området med befintliga byggnader och ytor som ska utvecklas.

Varför gör vi det?

En snabb och hållbar tillväxt inom Stockholmsregionen förutsätter att bostäder och lokaler kan byggas även utanför den centrala regionkärnan, det vill säga centrala Stockholm. En viktig huvudprincip i den regionala strukturplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050, är därför en flerkärnig struktur, det vill säga att det finns flera stadsutvecklingslägen och stadskärnor i regionen. Södra Porten och området runt omkring är utpekade som en lämplig plats för stadsutveckling i RUFS 2050. Det innebär att det finns förutsättningar för Södra Porten att utveckla urbana kvalitéer och bidra till en starkare social hållbarhet.

Botkyrkas översiktsplan tar hänsyn till RUFS 2050 och har pekat ut Hallunda centrum, Alby centrum och Eriksbergs verksamhetsområde samt området däremellan som en tyngdpunkt. Där ingår även Södra Porten.

Den nya trafikleden Förbifart Stockholm och den planerade leden Tvärförbindelse Södertörn, kommer göra det enklare att ta sig mellan Södra Porten och de regionala stadskärnorna Flemingsberg och Kungens kurva Skärholmen och centrala Stockholm.

Dessutom pågår stora utvecklingsprojekt norr om Södra Porten. Huddinge utvecklar Vårby med fler bostäder och Stockholm stad utvecklar Vårberg och Skärholmen. Det skapar goda förutsättningar för utveckling längs med tunnelbanans röda linje.

Stockholmsregionen förväntas växa med mellan 30 000–40 000 invånare per år de kommande tio åren. Det gör att vi behöver använda mark som finns tillgänglig för att bygga bostäder, verksamheter och infrastruktur på ett ännu mer effektivt sätt. Samtidigt ställer det stora krav på att skapa attraktiva miljöer för både boende, näringsliv och besökare.