Hoppa till innehåll

Planförslag för Hågelby hage

Visionsbild som visar förslaget i en flygv.

Planförslaget syftar till att möjliggöra för ett hållbart kontors-, verksamhets- och industriområde i linje med det övergripande syftet med Södra Porten.

Planområdet ligger i ett kulturhistoriskt värdefullt landskap. En god anpassning till det omgivande landskapet och dess kulturmiljövärden har därför varit en central del i planarbetet och planförslagets utformning.

Planen genomförs enligt utökat förfarande, då förslaget bedöms riskera medföra betydande miljöpåverkan.

Läs mer om tidplan och planprocessen på kommunens webbplats